Logo hartvanwierden.nl

Wierden moet keuzes maken voor financiële gezondheid

WIERDEN - De gemeente Wierden heeft een nette begroting gepresenteerd. Over 2021 houdt de gemeente nog wat euro’s over, maar daarna worden tekorten verwacht.

Het college van B&W legt de begroting voor aan de gemeenteraad. In 2021 is een overschot van 296.000 in het vooruitzicht, maar in 2024 verwacht men een tekort van 558.000 euro. De gemeente merkt dat corona ook een impact heeft op de lokale economie en uitgaven. Er is een miljoen euro aan eigen middelen gereserveerd, wat aangesproken kan worden als de overheidssteun niet toereikend is.

Onder druk
Voorgaande jaren liet de begroting op termijn altijd licht aan de horizon zien. Nu is dit lichtpunt ver te zoeken. Dat komt vooral door maatregelen die het Rijk heeft genomen, waardoor gemeenten flink gekort worden op bedragen die ze vanuit het Rijk ontvangen. Daarnaast droeg het Rijk in 2015 taken van het Sociaal Domein over aan gemeenten. Deze stap bracht bezuinigingen met zich mee en leidde vooral binnen de Jeugdzorg tot een flinke toename van zorgaanvragen. De structurele compensatie voor extra middelen in de Jeugdzorg laat helaas nog op zich wachten. Dit alles heeft een negatief effect op de financiële positie van de gemeente Wierden die, net als bij veel andere gemeenten, alles behalve rooskleurig is. “Zonder aanvullende middelen van het Rijk ontkomen wij op termijn niet aan het nemen van ingrijpende maatregelen die het voorzieningenniveau in onze gemeente zullen raken”, vertelt wethouder Richard Kortenhoeven.

Belangrijke keuzes
De financiële positie vraagt om heldere keuzes te maken in de opgaven voor komende jaren en de handhaving van een prettig woon- en leefklimaat. In de Programmabegroting worden voorgestelde keuzes toegelicht. In 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met een verhoging van de OZB voor niet woningen van 30 procent in 2021 en 2022. Ondanks de financiële impact die Corona kan hebben op ondernemers, moet deze verhoging wel worden doorgevoerd. De OZB voor woningen in de gemeente Wierden blijft ongewijzigd, met uitzondering van inflatiecorrectie. De gemeenteraad stelt de begroting op 10 november vast.

Meer berichten